Se våra försäkringar på omsen.ax

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag – Integritetspolicy

Våra kunders integritet och skyddet av deras personuppgifter är viktiga för oss på Ömsen. Vid behandlingen av våra kunders personuppgifter följer vi vid alla tidpunkter gällande förordningar, lagar och föreskrifter inom dataskyddsområdet. Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och de personer som behandlar uppgifterna lyder under tystnadsplikt.

Ömsen förbehåller sig rätten att göra ändringar i sin Integritetspolicy, om ändringarna är nödvändiga för att uppfylla legala eller tekniska krav. Vi uppmuntrar dig att kontrollera innehållet i integritetspolicyn regelbundet.

Vad är personuppgifter och dataskydd?

En personuppgift är i praktiken all information som enskilt, eller tillsammans med andra uppgifter, kan identifiera en person. Utöver namn, personbeteckning och adress så är även t.ex. telefonnummer, kontonummer eller information om hälsotillstånd en personuppgift.

Avsikten med dataskydd är att skydda dina personuppgifter från förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst.

Hur samlar vi in uppgifter?

I första hand samlar vi in personuppgifter direkt av dig som kund, eller från de parter som du har befullmäktigat. Vi hämtar även in uppgifter från myndigheter, vårdinrättningar, samarbetspartners offentliga register.

För att skydda våra kunder, vår personal och våra lokaler kan vi även använda oss av kameraövervakningssystem och på så sätt insamla uppgifter.